Rekisteriseloste

1. REKISTERIN PITÄJÄ
Blue Finance Oy, Y-tunnus 2431091-9, Linnankatu 18, 20100 TURKU, Sähköposti info@bluefinance.fi.

2. REKISTERIN NIMI
Blue Finance Oy:n sijoittajarekisteri.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisteriä käytetään Blue Finance Oy:n osinkotuottoa.fi -palvelun käyttäjien luettelointiin. Sijoittajarekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Sijoittajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot, sukupuoli, pankkiyhteys, kansalaisuus ja muut asiakkaan antamat tiedot sekä IP-osoite, josta asiakas on ottanut yhteyttä Blue Finance Oy:öön.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Sijoittajan ilmoittamat tiedot ja palvelun ylläpidon yhteydessä muutetut tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille ja markkinointitarkoituksiin kohdassa 8 kuvatulla tavalla. Siirrettävien tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi on käytössä tietoturvajärjestelyt.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa enintään 7 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Asiakkaalta olevaa saatavaa koskevat tiedot säilytetään tämän jälkeenkin kunnes saatava on maksettu. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä enintään 7 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Asiakkaalta olevaa saatavaa koskevat tiedot säilytetään tämän jälkeenkin kunnes saatava on maksettu. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

8. MARKKINOINTI
Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Blue Finance Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Blue Finance Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

9. TARKASTUSOIKEUS
Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin merkityt tiedot (HenkTL 26§). Pyynnöt tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle.

10. KORJAAMISOIKEUS
Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta sekä oma-aloitteisesti että myös rekisteröidyn vaatimuksesta.

11. KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää meitä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen info@bluefinance.fi.

 

Kysymykset rekisteriselosteesta: info@bluefinance.fi