COVID-19 vaikutukset osakkeiden lunastuksiin – lunastusten keskeytys on nyt päättynyt

Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että maaliskuussa 2020 asetettu osakkeiden väliaikainen lunastusten keskeytys (kts. Alkuperäinen tiedote alla) on päättynyt ja yhtiö on toteuttanut ensimmäiset pandemian jälkeiset osittaiset lunastukset.

Ensimmäinen lunastus oli kokonaissummaltaan 2.287.200 euroa, ja toteutettiin yhdenvertaisesti niin, että jokaiselta lunastuspyynnön tehneeltä lunastettiin osakkeita sisällä olevan sijoituksen suhteessa.

Koronaviruspandemian tuoma epävarmuus yleisesti, yhdistettynä muiden markkinatoimijoiden ratkaisuihin, käynnisti 20.3.2020 alkaen ennennäkemättömän määrän lunastuspyyntöjä. Sijoitusten huomattava lunastaminen tuollaisessa tilanteessa olisi vaarantanut yhtiön maksuvalmiuden ja koko toiminnan jatkuvuuden.
Näiden poikkeuksellisten ja yllättävien olosuhteiden johdosta, Blue Finance Oy:n hallitus päätti 24.3.2020 toistaiseksi keskeyttää B-, C-, E-, F- ja G-sarjojen osakkeiden lunastukset. Tällä päätöksellä turvattiin riittävät kassavarat yhtiön liiketoiminnan jatkamiseen sekä turvattiin sijoittajien tasapuolinen kohtelu.

Jatkossa Blue Finance tulee toteuttamaan lunastuksia vastaavan kaltaisissa erissä sitä mukaan kuin maksuvaraa vapautuu. Yhtiö sai kesäkuussa onnistuneesti maaliin ensimmäisen saatavakauppansa ja näitä varoja on käytetty tämän lunastuksen toteuttamiseen. Tavoitteenamme on jatkossakin myydä saatavia aina sopivan tilaisuuden tullessa ja myyntihinnan ollessa järkevällä tasolla. Näin pystymme nopeuttamaan lunastussyklin toteuttamista.


Alkuperäinen tiedote

Osinkotuottoa.fi on nyt liki kolme ja puoli vuotta palvellut sijoittajia ja yhtiötä hyvin. Uusia sijoituksia ja lunastuksia on tullut kuukausitasolla tasaisesti, mikä on mahdollistanut kuukausittaisen antolainauksen ja koko liiketoiminnan vakaan kasvattamisen. Olemme riskienhallinnan vuoksi ylläpitäneet huomattavaa kassareserviä, mikä onkin tähän asti taannut sekä lunastuspyyntöjen käsittelyn normaalissa aikataulussa myös kysyntäpiikkien aikana, että luottoliiketoiminnan häiriöttömän toiminnan.

Koronaviruspandemian tuoma epävarmuus yleisesti, yhdistettynä muiden markkinatoimijoiden ratkaisuihin, käynnisti 20.3.2020 alkaen ennennäkemättömän määrän lunastuspyyntöjä. Sijoitusten huomattava lunastaminen tällaisessa tilanteessa vaarantaisi yhtiön maksuvalmiuden ja pakottaisi merkittävästi supistamaan luotonantoa.

Näiden poikkeuksellisten ja yllättävien olosuhteiden johdosta, Blue Finance Oy on 24.3.2020 julkaissut tiedotteen, jonka mukaan koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeuksellisten ja yllättävien olosuhteiden johdosta Blue Finance Oy:n hallitus on 24.3.2020 päättänyt toistaiseksi keskeyttää B-, C-, E-, F- ja G-sarjojen osakkeiden lunastukset. Tällä päätöksellä turvataan riittävät kassavarat yhtiön liiketoiminnan jatkamiseen sekä myös sijoittajien tasapuolinen kohtelu.

Blue Finance Oy on 95 % omavaraisuusasteellaan poikkeuksellinen rahoitusyhtiö. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole velkaa eikä sitä kautta mitään muita suojeltavia intressiryhmiä, kuin yhtiömme sijoittajat. Kannattavan liiketoiminnan jatkuminen näiden poikkeusolojen yli on jokaisen sijoittajan etu. Lunastusten keskeyttämistä koskevalla päätöksellä ei ole vaikutusta osinkojen maksuun, eli osingot maksetaan normaalisti jokaisen kuukauden alussa.

Taustalla osakeyhtiölain pakottavat säännökset

Osakkeiden lunastuksessa on kysymys osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n mukaisesta varojen jakamisesta yhtiön omia osakkeita hankkimalla. Varojen jakamista harkittaessa yhtiön hallituksen tulee ottaa huomioon yhtiön taloudellisessa asemassa tai sen liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset. Blue Finance Oy:n hallitus on tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tehnyt osakeyhtiölain edellyttämän harkinnan varojen jakamisen edellytyksistä päätyen edellä kuvattuun ratkaisuun. Blue Finance Oy:n taloudellisessa tilassa ei muutoin ole tapahtunut olennaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat esimerkiksi osinkojen maksuun.

Hallituksen lunastusten keskeyttämistä koskeva päätös perustuu ensinnäkin osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:ään, jonka mukaan varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään, että jako aiheuttaa maksukyvyttömyyden. Nyt kyseessä olevassa tilanteessa lunastusvaatimusten määrä on ollut niin suuri, että lunastusten toteuttaminen ylittäisi yhtiön tämänhetkisen kassareservin. Kyseessä on kuitenkin vain tilapäinen epäsuhta lunastuspyyntöjen ja normaalin luottosopimusten mukaisen kassavirran välillä; suuri osa Blue Finance Oy:n varoista on sitoutuneena pitkäaikaisiin luottosopimuksiin, joita ei voida sopimusten nojalla katkaista. Yhtiö on luonnollisesti pitänyt huomattavan määrän kassareserviä muun muassa osakkeiden lunastusvaatimuksia silmällä pitäen, mutta koronaepidemia on kuitenkin aiheuttanut hyvin poikkeukselliset olosuhteet, joissa yhtiön on pyrittävä ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon niin yhtiön kuin osakkeenomistajienkin edut.

Lunastuksia toteutettaessa on edelleen noudatettava osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta (OYL 1 luku 7 §); osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Tämän vuoksi osakkeiden lunastaminen koskien vain osaa sijoittajista, ei ole mahdollista.

Lunastusten keskeyttäminen on toistaiseksi tehty, niin yhtiön kuin osakkeenomistajienkin etua turvaava päätös. Seuraamme olosuhteiden kehitystä aktiivisesti ja tulemme myös arvioimaan lunastuksiin liittyvää päätöstä uudelleen säännöllisesti. Tulemme tiedottamaan yhtiön liiketoiminnan kehityksestä normaaliin tapaan kuukausittain ja poikkeuksellisista asioista ilman aiheetonta viivytystä.