Osinkotuottoa.fi on suora osakesijoitus Blue Finance Oy:n etuoikeutettuihin B-/C-/E-/F- tai G-sarjan osakkeisiin, joten siihen pätee normaaleja osakesijoitusten riskejä. Sijoitukset osakkeisiin eivät ole myöskään pankkien talletussuojan piirissä, eli niihin liittyy riski pääoman menettämisestä.

Haluamme avoimesti tuoda esiin Osinkotuottoa.fi -palveluun liittyviä riskejä. Siksi kerromme tällä sivulla kattavasti sekä yritykseen kohdistuvista riskeistä, että sijoittajaan kohdistuvista riskeistä. Kerromme myös miten yrityksemme toteuttaa riskinhallintaa ja pyrkii suojautumaan mahdollisilta riskitekijöiltä.

Toivomme että nämä tiedot auttavat sijoittajiamme muodostamaan kunnollisen kokonaiskuvan Osinkotuottoa.fi -palvelusta sekä Blue Finance Oy:stä.

Blue Finance Oy yritysriskit

Luottotappioriski

Suurin tappioriski niin Blue Financen kuin kaikkien muidenkin luottolaitosten toiminnassa liittyy luottotappioihin. Siten luottotappioriskien hallinta onkin liiketoiminnan tärkeimpiä osa-alueita.

Lähtökohtaisesti luottotappioriski on otettu huomioon tuotteiden hinnottelussa, eli tuotteiden hinta on asetettu sellaiselle tasolle, että operatiivisten kulujen, rahoituskulujen ja luottotappioiden jälkeen yhtiölle jää vielä riittävä voitto. Johtuen asiakkaiden ja myönnettyjen luottojen suuresta määrästä,  luottotappioiden osuus koko luottokannasta on keskimäärin vakio.

Yhtiön operatiivisessa toiminnassa luottotappioriskiä hallitaan muun muassa seuraavilla mekanismeillä,

  • Luotonmyöntöpuolella riskinhallinta tarkoittaa sitä, että ennen luottopäätöksen tekoa varmistutaan asiakkaan luottokelpoisuudesta ja maksukyvystä. Luottohäiriömerkintöjen lisäksi tarkastetaan esimerkiksi asiakkaan palkkatiedot ja tiedot muista luotoista. Asiakkaan todellinen maksukyky arvioidaan tarkasti kokonaisuuden perusteella.
  • Luottokannan hallinnan puolella luottotappioriskiä hallitaan esimerkiksi epävarmojen lainasaatavien säännöllisellä myynnillä perintäyhtiöille, mikä vapauttaa pääomaa ja rajoittaa yksittäiseen luottoon liittyvää riskiä.

Riskinhallinta on mukana yhtiön toiminnassa monessa eri vaiheessa kuten luotonmyöntö- ja riskivalvonta.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski eli yhtiön lyhytaikainen maksuvalmiuteen kohdistuva riski tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka yhtiö tekee voittoa ja sillä on enemmän saamisia kuin vastuita, kassassa olevat varat eivät riitä välittömien maksuvelvoitteiden hoitamiseen. Tämä riski koskee lähinnä tilanteita, joissa lyhyessä ajassa vastaanotettaisiin huomattava määrä lainahakemuksia tai vaihtoehtoisesti lyhyessä ajassa tulisi huomattava määrä sijoitusten lunastusilmoituksia, eivätkä käteisvarat riittäisi kaikkien välittömien velvoitteiden täyttämiseen.

Keskeisintä maksuvalmiuden ylläpitämisessä on kassavirtojen ennakointi.

Myynnin puolella ennakointi näkyy markkinointitoimenpiteiden hyvänä ennakointina ja suunnitteluna, jolloin asiakkaiden ja luottojen määrän kasvuun voidaan varautua. Rahoituksen puolella ennakointi tarkoittaa epävarmojen saatavien säännöllistä myyntiä ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttöä oman pääoman ehtoisen rahoituksen täydentämisessä.

Yhtiöllä on siis useita eri tapoja ylläpitää hyvää maksuvalmiutta ja riittäviä kassavaroja.

  • Hajautettu ja monipuolinen rahoituspohja pienentää olennaisesti B/C/E/F & G -osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyvää riskiä.
  • Epävarmojen saatavien myyntiin käytettävät rahoitussopimukset mahdollistavat myös varmojen saatavien myynnin, mikä palauttaa pääomaa välittömästi kassaan.

Osakkeenomistajan (sijoittajan) riskit

Osingonmaksukykyyn liittyvä riski

Osinkotuottoa.fi -palvelun kautta tehtävät sijoitukset ovat osakesijoituksia, mikä tarkoittaa sitä, että sijoitukselle voidaan maksaa tuottoa (osinkoa) ainoastaan, jos yhtiöllä on jakokelpoisia varoja (vapaata omaa pääomaa). Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että yhtiön täytyy tehdä voittoa voidakseen maksaa osinkoa.

Kuinka sitten sijoittaja voi arvioida osingon maksuun liittyvää riskiä? Blue Finance Oy julkaisee joka kuukausi avainluvut, jossa kerrotaan tilikauden kertynyt tulos ja myös vastaanotetut sijoitukset.

Yksinkertaistettuna osingonmaksukykyä voi lähestyä näin:

Kerrottaessa sijoitusten kokonaismäärä B ja C -osakkeiden maksimiosinkojen keskiarvolla (7,5 %), saadaan laskettua B ja C-osakkeille vuoden aikana maksettava kokonaisosinko. Esimerkiksi yhteensä 30 miljoonan euron vastaanotettujen sijoitusten perusteella laskukaava olisi 30.000.000 € x 0,075 = 2.250.000 €.

Blue Financen koko tilikauden verojen jälkeisen voiton pitäisi siis olla vähintään 2.250.000 €, jotta kaikki osingot tulisivat maksettua.

Blue Financen voitto ennen veroja pelkästään tammikuussa 2019 oli 1.059.419 euroa, eli tuolla tasolla alle kolmessa kuukaudessa saavutetaan riittävä tulos koko vuoden osinkojen maksuun. Tilikauden 2018 nettovoitto verojen jälkeen oli 8.917.586 euroa ja tilikaudella 2019 voitto tulee näillä näkymin parantumaan.

Koska sijoitusten määrä kasvaa kuukausittain ja myös voitto vaihtelee kuukausittain, ei asia tietenkään ole ihan näin yksinkertaisesti laskettavissa. Karkean laskukaavan pohjalta voi kuitenkin todeta, että mikäli kuukausittainen tuotto keskimäärin on enemmän kuin koko sijoitetulle pääomalle vuodessa maksettava osinko jaettuna kahdellatoista, on osingonmaksu turvattu.

Ottaen huomioon edellisten tilikausien voiton, joka myös huomioidaan jakokelpoisissa varoissa, Blue Financen täytyisi tehdä raskaasti tappiota ennen kuin osingonmaksukyky vaarantuisi.

Blue Financen B/C/E/F & G-osakkeet ovat etuoikeutettuja osakkeita, mikä tarkoittaa sitä, että B/C/E/F & G-osakkeet otetaan huomioon aina ennen kuin perustajaosakkaille voidaan maksaa osinkoa.

Pääoman menettämiseen liittyvä riski

Blue Financella on yhtiöjärjestyksen ja tehtävien sopimusten mukainen velvollisuus lunastaa sijoitukset takaisin 14 – 90 päivän kuluessa riippuen sijoituksen suuruudesta. Sijoitus voidaan lunastaa ainoastaan jakokelpoisten varojen puitteissa.

Käyttäen yhtiön tilikauden 1.1-31.12.2018 tilinpäätöksen tasetta esimerkkinä, voidaan todeta, että yhtiön jakokelpoiset varat ovat olleet 41.177.589 euroa. Tilinpäätöksen laatimishetkellä sijoitettuna B ja C -osakkeisiin on ollut 31.592.800 €. Jokainen myyty B ja C-osake kasvattaa voitonjakokelpoisia varojan osakkeen lunastushinnan (100 euroa) verran. Käytännössä sijoituksen lunastaminen tulisi mahdottomaksi vasta, kun yhtiö olisi kokonaan hävinnyt B ja C-osakkeiden myynnistä saadut varat, sekä pohjalla olleet 9.584.789 euroa.

Kuinka sitten voitaisiin ajautua tilanteeseen, jossa jakokelpoisia varoja ei enää ole sijoitusten lunastamiseen?

Vastaus: Tekemällä suurta tappiota. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että valtaosa nykyisistä luotoista kirjattaisiin luottotappioiksi, eli kaikki asiakkaat olisivat jopa ulosotossa maksukyvyttömiä. Näinhän asia ei voi olla edes teoriassa.