Osinkotuottoa.fi on suora osakesijoitus Blue Finance Oy:n etuoikeutettuihin B-/C-/E-/F- tai G-sarjan osakkeisiin, joten siihen pätee normaaleja osakesijoitusten riskejä. Sijoitukset osakkeisiin eivät ole myöskään pankkien talletussuojan piirissä, eli niihin liittyy riski pääoman menettämisestä.

Haluamme avoimesti tuoda esiin Osinkotuottoa.fi -palveluun liittyviä riskejä. Siksi kerromme tällä sivulla kattavasti sekä yritykseen kohdistuvista riskeistä,että sijoittajaan kohdistuvista riskeistä. Kerromme myös, miten yrityksemme toteuttaa riskinhallintaa ja pyrkii suojautumaan mahdollisilta riskitekijöiltä.

Toivomme, että nämä tiedot auttavat sijoittajiamme muodostamaan kunnollisen kokonaiskuvan Osinkotuottoa.fi -palvelusta sekä Blue Finance Oy:stä.

Blue Finance Oy yritysriskit

Luottotappioriski

Suurin tappioriski niin Blue Financen kuin kaikkien muidenkin luottolaitosten toiminnassa liittyy luottotappioihin. Tämän johdosta luottotappioriskien hallinta onkin liiketoiminnan tärkeimpiä osa-alueita.

Lähtökohtaisesti luottotappioriski on otettu huomioon tuotteiden hinnoittelussa, eli tuotteiden hinta on asetettu sellaiselle tasolle, että operatiivisten kulujen, rahoituskulujen ja luottotappioiden jälkeen yhtiölle jää vielä riittävä voitto. Asiakkaiden ja myönnettyjen luottojen suuresta määrästä johtuen luottotappioiden osuus koko luottokannasta on keskimäärin vakio.

Yhtiön operatiivisessa toiminnassa luottotappioriskiä hallitaan muun muassa seuraavilla mekanismeilla:

  • Luotonmyöntöpuolella riskinhallinta tarkoittaa sitä, että ennen luottopäätöksen tekoa varmistutaan asiakkaan luottokelpoisuudesta ja maksukyvystä. Luottohäiriömerkintöjen lisäksi tarkastetaan esimerkiksi asiakkaan palkkatiedot ja tiedot muista luotoista. Asiakkaan todellinen maksukyky arvioidaan tarkasti kokonaisuuden perusteella.
  • Luottokannan hallinnan puolella luottotappioriskiä hallitaan esimerkiksi epävarmojen lainasaatavien säännöllisellä myynnillä perintäyhtiöille, mikä vapauttaa pääomaa ja rajoittaa yksittäiseen luottoon liittyvää riskiä.

Riskinhallinta on mukana yhtiön toiminnassa monessa eri vaiheessa, kuten luotonmyönnön ja risken valvonnassa.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski eli yhtiön lyhytaikaiseen maksuvalmiuteen kohdistuva riski tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka yhtiö tekee voittoa ja sillä on enemmän saamisia kuin vastuita, kassassa olevat varat eivät riitä välittömien maksuvelvoitteiden hoitamiseen. Tämä riski koskee lähinnä tilanteita, joissa lyhyessä ajassa vastaanotettaisiin huomattava määrä lainahakemuksia tai vaihtoehtoisesti lyhyessä ajassa tulisi huomattava määrä sijoitusten lunastusilmoituksia, eivätkä käteisvarat riittäisi kaikkien välittömien velvoitteiden täyttämiseen.

Keskeisintä maksuvalmiuden ylläpitämisessä on kassavirtojen ennakointi.

Myynnin puolella ennakointi näkyy markkinointitoimenpiteiden hyvänä ennakointina ja suunnitteluna, jolloin asiakkaiden ja luottojen määrän kasvuun voidaan varautua. Rahoituksen puolella ennakointi tarkoittaa epävarmojen saatavien säännöllistä myyntiä ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttöä oman pääoman ehtoisen rahoituksen täydentämisessä.

Yhtiöllä on siis useita eri tapoja ylläpitää hyvää maksuvalmiutta ja riittäviä kassavaroja.

  • Hajautettu ja monipuolinen rahoituspohja pienentää olennaisesti B/C/E/F & G -osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyviä riskejä.
  • Epävarmojen saatavien myyntiin käytettävät rahoitussopimukset mahdollistavat myös varmojen saatavien myynnin, mikä palauttaa pääomaa välittömästi kassaan.

Osakkeenomistajan (sijoittajan) riskit

Osingonmaksukykyyn liittyvä riski

Osinkotuottoa.fi -palvelun kautta tehtävät sijoitukset ovat osakesijoituksia, mikä tarkoittaa sitä, että sijoitukselle voidaan maksaa tuottoa (osinkoa) ainoastaan, jos yhtiöllä on jakokelpoisia varoja (vapaata omaa pääomaa). Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että yhtiön täytyy tehdä voittoa voidakseen maksaa osinkoa.

Kuinka sitten sijoittaja voi arvioida osingon maksuun liittyvää riskiä? Blue Finance Oy julkaisee säännöllisesti avainluvut, jossa kerrotaan tilikauden kertynyt tulos ja myös vastaanotetut sijoitukset. Näiden perustella osakkeenomistaja voi arvioida osingonmaksuun liittyvää riskiä.

Blue Financen B/C/E/F & G-osakkeet ovat etuoikeutettuja osakkeita, mikä tarkoittaa sitä, että B/C/E/F & G-osakkeet otetaan huomioon aina ennen kuin perustajaosakkaille voidaan maksaa osinkoa.

Pääoman menettämiseen liittyvä riski

Blue Finance voi sijoittajan tekemän lunastuspyynnön perusteella lunastaa sijoitukset takaisin 14 – 90 päivän kuluessa riippuen sijoituksen suuruudesta. Sijoitus voidaan lunastaa kuitenkin ainoastaan jakokelpoisten varojen ja osakeyhtiölain pakottavien määräysten asettamissa puitteissa.

Käyttämällä yhtiön tilikauden 1.1-31.12.2020 tilinpäätöksen tasetta esimerkkinä voidaan todeta, että yhtiön jakokelpoiset varat ovat olleet 66 727 444,79 euroa. Tilinpäätöksen laatimishetkellä etuoikeutettuihin osakkeisiin on ollut sijoitettuna 51 506 600,00 €. Jokainen merkitty etuoikeutettu osake kasvattaa voitonjakokelpoisia varojan osakkeen lunastushinnan (100 euroa) verran. Käytännössä sijoituksen lunastaminen tulisi lopullisesti mahdottomaksi vasta, kun yhtiö olisi kokonaan hävinnyt etuoikeutettujen-osakkeiden merkinnästä saadut varat, sekä kertyneet voittovarat 5 199 904,02.

Kuinka sitten voitaisiin ajautua tilanteeseen, jossa jakokelpoisia varoja ei enää ole sijoitusten lunastamiseen?

Vastaus: Tekemällä suurta tappiota. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että valtaosa nykyisistä luotoista kirjattaisiin luottotappioiksi, eli kaikki asiakkaat olisivat jopa ulosotossa maksukyvyttömiä.

Lunastuksen viivästymiseen liittyvä riski

Lunastuksiin voi tulla osakeyhtiön säännöksistä johtuen tilapäisiä rajoituksia ja viivästyksiä.

Osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:ään, jonka mukaan varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään, että jako aiheuttaa maksukyvyttömyyden. Toiseksi lunastuksia toteutettaessa on edelleen noudatettava osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta (OYL 1 luku 7 §); osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

Käytännössä myös esim. covid-19 viruksen aiheuttamat poikkeukselliset olosuhteet voivat johtaa siihen, että syntyy ennakoimaton ja merkittävä tilapäinen epäsuhta lunastuspyyntöjen ja normaalin luottosopimusten mukaisen kassavirran välillä.

Blue Finance on toiminnassaan varautunut erilaisiin riskeihin, joista kassareservin riittävyys on yksi keskeisimmistä. Liiketoiminnan kannattavuuden kannalta kassareservin optimoinnilla on huomattava vaikutus. Yhtäältä reserviä täytyy olla riittävästi sekä luotonantoon, että lunastuksiin, mutta samanaikaisesti pääoman täytyy olla ensisijaisesti lainattuna ulos, jotta olisi ylipäätään liiketoimintaa, mistä voidaan maksaa osinkoja. Lunastuspyyntöjen määrä on koko Osinkotuottoa.fi sijoituspalvelun yli kolmivuotisen olemassaolon aikana pysynyt hyvin vakiintuneessa vaihteluvälissä, ja yhtiö onkin mitoittanut käytettävän kassareservin tuon vaihteluvälin mukaiseksi.

Lunastuspyyntöjen määrä voi siten poikkeustilanteissa olla niin vaikeasti ennakoitava ja huomattava, että kaikkia pyyntöjen mukaisia lunastuksia ei pystytä tekemään olemassa olevalla kassareservillä, ja siten osakeyhtiölain mukaisesti. Kyse ei kuitenkaan näissä tapauksissa ole pääoman menettämisestä vaan tilapäisestä lunastuspyyntöjen mukaisesta lunastusten keskeyttämisestä.