Osinkotuottoa.fi -osakesijoituksen tuotto on osinkoa, johon sovelletaan listaamattomasta yhtiöstä saatavien osinkotulojen verotukseen liittyvää säännöstöä.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän listaamattomasta yhtiöstä saama osinko on pääomatulo-osinkoa, kun osinkotulo on enintään kahdeksan prosentin vuotuinen tuotto osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattiselle arvolle.

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan yhtiön verovuotta edeltävän vuoden nettovarallisuuden perusteella siten, että yhtiön tilinpäätöshetken nettovarallisuus (varat – velat) jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Yhtiön lunastamia ja muutoin hankkimia omia osakkeita ei oteta laskelmassa huomioon.

Osingonsaajan verovuonna listaamattomista yhtiöistä saamat pääomatulo-osingot ovat osittain verovapaita ja veronalaisia. Osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaa enintään osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa.

Jos osingonsaajan verovuonna saamien tällaisten osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 % ja verovapaata tuloa 15 %.

Mikäli osingonsaajana on toinen yritys, osinko on verovapaata tuloa.

Artikkeli aiheeseen liittyen verohallinnon sivuilla

Blue Finance Oy on päättänyt keskeyttää toistaiseksi uusien osakkeiden merkinnän 2.12.2022 alkaen. Tiedotamme erikseen, kun osakemerkinnät ovat jälleen mahdollisia.

Blue Finance Oy:n maksamista osakkeenomistajille maksetuista osingoista toimitetaan automaattisesti ennakonpidätys, joka on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia.

Esimerkki: Tammikuun 1. 2019 sijoittaja merkitsee G-osakkeita 10 000 € edestä. Kalenterivuoden 2019 osingot ja verot menevät seuraavasti:

Sijoitettu pääoma / osakkeiden yhteisarvo 10 000 €
Osakkeille maksettava osinkoprosentti 7 %
Vuoden aikana maksettavat osingot 700 €
Verovapaa osuus koko osinkotuotosta 75 % (525 €)
Veronalainen osuus koko osinkotuotosta 25 % (175 €)
Maksusta vähennettävä ennakonpidätys 7,5 % (52,5 €)
Yhteensä maksettava pääomavero 30 % (52,5 €)
Osinkotuottoa.fi sijoituksen nettotuotto 700 € – 52,5 € = 647,50 €
Sijoituksen tuottoprosentti verojen jälkeen 6.48 %

Huom. Laskelma on suuntaa antava. Lopulliseen veroprosenttiin vaikuttavat yksilölliset seikat.