Osinkotuottoa.fi -osakesijoituksen tuotto on osinkoa, johon sovelletaan listaamattomasta yhtiöstä saatavien osinkotulojen verotukseen liittyvää säännöstöä.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän listaamattomasta yhtiöstä saama osinko on pääomatulo-osinkoa, kun osinkotulo on enintään kahdeksan prosentin vuotuinen tuotto osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattiselle arvolle.

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan yhtiön verovuotta edeltävän vuoden nettovarallisuuden perusteella siten, että yhtiön tilinpäätöshetken nettovarallisuus (varat – velat) jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Yhtiön lunastamia ja muutoin hankkimia omia osakkeita ei oteta laskelmassa huomioon.

Osingonsaajan verovuonna listaamattomista yhtiöistä saamat pääomatulo-osingot ovat osittain verovapaita ja veronalaisia. Osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaa enintään osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa.

Jos osingonsaajan verovuonna saamien tällaisten osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 % ja verovapaata tuloa 15 %.

Mikäli osingonsaajana on toinen yritys, osinko on verovapaata tuloa.

Artikkeli aiheeseen liittyen verohallinnon sivuilla

Blue Finance Oy:n maksamista osakkeenomistajille maksetuista osingoista toimitetaan automaattisesti ennakonpidätys, joka on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia.

Esimerkki: Tammikuun 1. 2019 sijoittaja merkitsee G-osakkeita 10 000 € edestä. Kalenterivuoden 2019 osingot ja verot menevät seuraavasti:

Sijoitettu pääoma / osakkeiden yhteisarvo10 000 €
Osakkeille maksettava osinkoprosentti7 %
Vuoden aikana maksettavat osingot700 €
Verovapaa osuus koko osinkotuotosta75 % (525 €)
Veronalainen osuus koko osinkotuotosta25 % (175 €)
Maksusta vähennettävä ennakonpidätys7,5 % (52,5 €)
Yhteensä maksettava pääomavero30 % (52,5 €)
Osinkotuottoa.fi sijoituksen nettotuotto700 € – 52,5 € = 647,50 €
Sijoituksen tuottoprosentti verojen jälkeen6.48 %

Huom. Laskelma on suuntaa antava. Lopulliseen veroprosenttiin vaikuttavat yksilölliset seikat.